بهشت ارغوان | حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

بهشت ارغوان | حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

ختم صلوات

ختم صلوات به نیت سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف)

طبقه بندی موضوعی

در تا شهدا بخوانید

پیامبر صلی الله علیه و آله وارد منزل فاطمه علیها السلام شد و دید جو آرد می کند و می گرید. فرمود: یا فاطمه! چه چیز تو را به گریه درآورده است؟ خدا چشم تو را نگریاند.

عرض کرد: مشقت آسیاب دستی و کار خانه، به اضافه اینکه من حامله هستم. دلم می خواهد برای من کنیزی بیاوری که در آرد کردن آسیاب و کار خانه به من کمک کند.

پیامبر صلی الله علیه و آله نشست و فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم. سپس با دستهای مبارک جو به آسیاب می ریخت و آسیاب به تنهایی می گشت و با زبان فصیح و صدای ملیح خدای تعالی را تسبیح می کرد. این کار همین طور ادامه داشت و بدون کمک کسی آسیاب آرد می کرد تا جو تمام شد.

حضرت فرمود: ای آسیاب آرام باش.

آسیاب گفت: یا رسول الله! قسم به خدایی که تو را بشارت دهنده و ترساننده مبعوث کرده، اگر دستور می دادی جوهای مشرق و مغرب عالم را برای اطاعت خداوند و محبت تو یا رسول الله آرد می کردم. ولی من آرام نمی گیرم تا بهشت را از خدای برای من ضمانت کنی. زیرا ای رسول خدا در قرآن آمده: بترسید از آتشی که آتش افروزش و هیزمش مردم و سنگهاست.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: مژده باد به تو که از سنگهای بهشت در قصر فاطمه هستی.

با شنیدن کلام پیامبر صلی الله علیه و آله آسیاب آرام گرفت.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

یا فاطمه! اگر خدا می خواست آسیاب به تنهایی می گشت، ولی خدا این گونه خواسته که با تحمل اذیتها و مشقتها برای تو حسنات بنویسد و سیئات را از تو محو کند و درجات تو را در بهشت بالا ببرد.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که با دستهایش بوسیله آسیاب آرد کند مگر آنکه خداوند برای هر حبه ای و دانه ای برای او حسنه می نویسد و برای هر حبه و دانه ای برای او سیئه و گناهی محو می کند.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که هنگام پختن نان عرق کند مگر آنکه خداوند بین او و جهنم هفت خندق از رحمت قرار می دهد.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که دیگ غذایش را بشوید مگر آنکه خداوند او را از گناهان و خطاها می شوید.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که لباسی ببافد (بدوزد) مگر آنکه خداوند برای هر نخی صد حسنه می نویسد و صد گناه محو می کند.

یا فاطمه! بهترین کارهای زنان ریسندگی است.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که ریسیده خود را بتابد مگر اینکه برای او صدایی از زیر عرش می آید که فرشتگان در آسمان برای او استغفار می کنند.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که ریسندگی کند و آن را برای خرج اولاد و خانواده اش بفروشد مگر آنکه خداوند به او ثواب کسی که هزار گرسنه را سیر و هزار برهنه را بپوشاند می دهد.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که سر فرزندانش را روغن بمالد و موهای آنان را شانه کند و لباس آنان را بشوید، ... مگر آنکه خداوند برای او به هر مویی حسنه ای بنویسد و برای هر مویی سیئه ای از او محو کند و او را در چشم مردم زینت می دهد.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که از نیاز همسایه اش خودداری کند، مگر آنکه خداوند او را از آشامیدن حوض من در روز قیامت منع می کند.

یا فاطمه! پنج چیز است که از ماعون (احتیاجات همسایه) است و منع آن جایز نیست: آب، آتش، خمیر، آسیاب، سوزن. و برای منع هر کدام از آنها آفت و گرفتاری است. کسی که از آب منع کند به مرض استسقاء مبتلا می شود، و کسی که از خمیر منع کند به مرض غش مبتلا می شود، و کسی که از آسیاب منع کند او را به سر درد مبتلا می کند، و کسی که از سوزن منع کند، خداوند او را به مرض روده مبتلا می کند.

یا فاطمه! از همه اینها برتر و بهتر رضای خدا و رضای مرد از همسرش می باشد.

یا فاطمه! قسم به خدایی که مرا به حق بشارت دهنده و ترساننده مبعوث کرده، اگر بمیری و همسرت از تو راضی نباشد بر تو نماز نمی خوانم.

یا فاطمه! چون می دانم رضای همسر رضای خدا و غضب همسر غضب خداست.

یا فاطمه! خوشا به حال زنی که همسرش از او راضی باشد، اگر چه ساعتی از روز باشد.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که همسرش روزی و شبی از او راضی باشد مگر اینکه در پیشگاه خدا برای او بهتر است از عبادت یک سال که روزها روزه دار و شبها به عبادت برخیزد.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که ساعتی از روز همسرش از او راضی باشد مگر آنکه خداوند به هر مویی که در جسم او هست حسنه می نویسد، و به هر مویی از او گناهی محو می کند.

یا فاطمه! بهترین عبادت زن آنست که در تاریکی سخت ملازم خانه اش باشد.

یا فاطمه! هر زنی که همسرش از او راضی باشد، از دنیا بیرون نمی رود تا جایگاهش را در بهشت ببیند، و روح از بدنش خارج نمی شود تا آنکه از حوض من بیاشامد.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که با اطاعت همسرش بمیرد مگر آنکه بهشت برای او واجب می شود.

یا فاطمه! زن بی همسر مانند خانه ای بدون در و درختی بی ثمر است.

یا فاطمه! یک مجلس نشستن در کنار همسر بهتر است از عبادت یک سال و بهتر از طواف کعبه است. وقتی زن حامله می شود فرشتگان در آسمان و ماهیان در دریاها برای او استغفار می کنند، و خداوند هر روز برای او هزار حسنه می نویسد، و هزار سئیه محو می کند. وقتی او را درد زایمان می گیرد خداوند برایش ثواب مجاهدین و ثواب شهداء و صالحین می نویسد، و مانند روزی که از مادر متولد شده او را از گناهانش پاک می کند، و برای او ثواب هفتاد حج می نویسد، و اگر فرزندش را شیر دهد برای هر قطره از شیرش برای او حسنه می نویسد، و گناهی از او پاک می کند، و حورالعین در بهشت پر نعمت برای او استغفار می کنند.

یا فاطمه! هیچ زنی به صورت همسرش ترشرویی نمی کند مگر آنکه خداوند و شعله آتش بر او غضب می کند.

یا فاطمه! هیچ زنی در رختخواب همسرش را مانع نمی شود مگر اینکه هر تر و خشک او را لعنت می کند.

یا فاطمه! هیچ زنی به همسرش نمی گوید «اف بر تو» مگر اینکه خداوند از بالای عرش و فرشتگان و همه مردم او را لعنت می کنند.

یا فاطمه! هیچ زنی به قدر یک درهم از بد حالی و تهی دستی و ناراحتی های همسرش را سبک نمی کند مگر اینکه خداوند به هر درهمی قصری در بهشت به او می دهد.

یا فاطمه! هر زنی نماز واجبش را بخواند و بعد برای خود و همسرش دعا نکند خداوند نمازش را رد می کند تا برای همسرش دعا کند.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که همسرش بر او غضب کند و او از شوهر طلب رضایت نکند تا راضی شود، مگر آنکه در خشم و غضب خداست تا همسرش از او راضی شود.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که لباسش را بپوشد و بدون اجازه همسرش از خانه اش بیرون رود مگر آنکه هر تر و خشک او را لعنت می کند تا به خانه اش برگردد.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که به صورت همسرش نگاه کند و بر او نخندد مگر آنکه خداوند در هر چیز به او غضب می کند.

یا فاطمه! هیچ زنی برای غیر همسرش صورت خود را باز نمی کند مگر آنکه خداوند او را به صورت در آتش می اندازد.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که چیزی را که همسرش دوست ندارد به خانه اش بیاورد مگر آنکه خداوند هفتاد مار و هفتاد عقرب به قبرش وارد می کند که تا روز قیامت او را بگزند.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که روزه مستحب بگیرد و به همسرش مشورت نکند مگر آنکه خداوند روزه او را رد می کند.

یا فاطمه! هیچ زنی نیست که از مال همسرش صدقه بدهد مگر آنکه خداوند گناه هفتاد دزد را برای او می نویسد.

فاطمه علیها السلام عرض کرد: پدر جان! چگونه زن فضیلت مجاهدین در راه خدا را درک می کند؟

حضرت فرمود: تو را به عملی راهنمایی کنم که ثواب مجاهدین را درک کنی در حالی که در خانه ات هستی؟ عرض کرد: بلی پدر جان. فرمود: هر روز دو رکعت نماز می خوانی، در هر رکعت سوره حمد یک بار و قل هوالله احد را سه بار می خوانی. هر کس آن را انجام دهد خداوند برای آن مرد و زن ثواب مجاهدین در راه خدا را می نویسد. (11)
(11)  اعلموا أنی فاطمة، ج 3، ص 9: از کتاب «وصیة رسول الله صلی الله علیه و آله الی بنته فاطمة علیها السلام» نسخه خطی کتابخانه ملی پاریس به شماره 978. 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

خـــانه | درباره مــــا | سرآغاز | لـــوگوهای ما | تمـــاس با من

خواهشمندیم در صورت داشتن وب سایت یا وبلاگ به وب سایت "بهشت ارغوان" قربة الی الله لینک دهید.

کپی کردن از مطالب بهشت ارغوان آزاد است. ان شاء الله لبخند حضرت زهرا نصیب همگیمون

مـــــــــــادر خیلی دوستت دارم